Uppdaterad 4 November 2022

Användarvillkor

§ 1. INLEDNING

Om du inte accepterar våra villkor ska samtycke inte lämnas, webbplatsen och dess tjänster kommer vid en sådan situation inte att kunna användas. Önskas ingånget avtal sägas upp kan det göras på följande sätt:

Maila till creatingstuff.io@gmail.com och begär att kontot tas ur bruk samt att sparade uppgifter raderas. Nedan angivna villkor kan komma att ändras.

Innan eventuella ändringar träder i kraft meddelas användarna enligt följande:

Notiser om ändringar i villkoren kommer att förmedlas till angiven e-post för kontot.

§ 2. SYFTE

Syftet med webbplatsen är att hjälpa hushåll med att planera och handla sin mat.

§ 3. EGENDOMSRÄTT TILL WEBBPLATSEN

Webbplatsen ägs samt hanteras av Remy i egenskap av juridisk person med säte i Uppsala.

§ 4. ANVÄNDARVILLKOR

Användaren är skyldig till att agera efter instruktioner och regler angivna på webbplatsen. Det är t.ex. ett regelbrott att lämna ett omdöme på en kurs som du inte har läst. Du är skyldig till att hålla god ton och ett vårdat språk vid kommentarer och annan interaktion med andra användare.

§ 5. IMMATERIALRÄTT

Det upphovsrättsligt skyddade material som finns tillgängligt på webbplatsen får inte användas utan tillstånd från upphovsmannen. Användarna tillåts således inte kopiera, distribuera, kommersiellt exploatera, reproducera eller på annat sätt dra nytta från sådant material.

§ 6. PERSONUPPGIFTSPOLICY

a) Webbplatsen förbinder sig att följa Dataskyddsförordningen (GDPR) vars syfte bl.a. är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter.

b) Personuppgifter som kommer/kan komma att behandlas. Genom att acceptera dessa användarvillkor samtycker användaren till behandling av personuppgifter enligt följande:

Användarens för och efternamn samt e-post.

c) Personuppgifterna kommer behandlas till följande syften:

För att kunna registrera konton samt identifieras för andra användare. Användaren godkänner även att e-post används för att ta emot information om uppdateringar och förändringar av Remy.

d) Användarnas personuppgifter kommer inte lämnas ut till tredje man, om det inte krävs p.g.a. tvingande regler eller order från domstol.

e) Period som personuppgifterna kommer sparas:

Personuppgifterna får endast sparas så länge det behövs för ändamålet.

f) Användarnas rättigheter

Rätt till registerutdrag:

Efter lämnat samtycke har användarna rätt att få ett registerutdrag med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas personuppgifterna har användarna rätt att få tillgång till dem. Registerutdrag begärs ut av oss på Remy. Registerutdraget lämnas ut i skriftlig form, antingen digitalt eller på post.

Rätt till information och rätt till rättelse:

Efter lämnat samtycke har användarna rätt att vända sig till Remy för att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade samt få felaktiga uppgifter ändrade. Saknas någon uppgift har användarna även rätt att komplettera dem.

Rätt till begränsning av behandling:

I vissa fall kan en person, vars personuppgifter det gäller, kräva att behandlingen av dessa ska begränsas. Så är fallet, t.ex. när personen i fråga redan begärt rättelse p.g.a. felaktiga uppgifter. Under tiden för detta kan då även behandlingen av de felaktiga uppgifterna begränsas.

Rätt till radering

Användarna har en rätt att få sina personuppgifter raderade om så önskas. Det finns undantag då denna rättighet inskränks men i följande fall måste uppgifterna raderas:

- Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för,

- Om samtycket återkallas,

- Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren motsätter sig det,

- Om de inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse att radera

informationen,

- Om personuppgifterna har behandlats olagligt,

- Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet,

Önskar en användare få sina personuppgifter raderade ska hen kontakta oss på antingen telefon eller e- post.

§ 7. ANVÄNDARES AVTALSBROTT

En användare som bryter mot vad som framgår av dessa användarvillkor hanteras enligt följande:

Användare blir avstängd i två veckor vid mindre regelbrott och permanent avstängd vid större

överträdelser

§ 8. FRISKRIVNING & ANSVARSBEGRÄNSNING

Remy som äger webbplatsen, Remy, friskriver sig från följande juridiska ansvar:

I den utsträckning det inte strider mot lag ska Remy inte hållas ansvarig för förlust av data

samt straffmässigt skadestånd som rör material på webbplatsen.

Remy inte hållas ansvarig för felaktig eller utdaterad information om t.ex. studieplaner, kursinnehåll, typ av högskolepoäng, examenskrav, kursmaterial m.m. Användaren är själv skylidg att bekräfta informationen på Remy och bör alltid konsultera med universitets studie- och yrkesvägledare för att försäkra sig om t.ex. kursval och examenskrav.

§ 9. JURISDIKTION

Webbplatsen, Remy, drivs från Sverige och användarvillkoren styrs av svensk lag.

§10. KONTAKT

Vid frågor som rör webbplatsen och dess innehåll nås vi via e-post creatingstuff.io@gmail.com